ЖУТАНОВА ГУЛЬМИРА АТАНБЕКОВНА «ДИДАКТИКАЛЫК ОЮНДАРАРКЫЛУУ СТУДЕНТТЕРДИНТААНЫП-БИЛҮҮЧҮЛҮК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН АКТИВДЕШТИРҮҮНҮНПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ»