РЫСБАЕВ СУЛАЙМАН, АБДУХАМИДОВА БАТМА «АДАБИИ ОКУУГА ҮЙРӨТҮҮНҮН ФОРМАЛАРЫ, МЕТОДДОРУ ЖАНА ОКУП-ҮЙРӨНҮҮДӨН КҮТҮЛ ҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАР »