113 articles Библиотека

Диссертации

0

КАЛЫБЕКОВА ЗИЯДА САДЫКОВНА «ТРАНСПОРТНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В СРАВНИТЕЛЬНО- СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ»

0

ИМАНКУЛОВА СААДАТ ЭСЕНБАЕВНА «БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫНАДЕП САБАГЫНДАДИДАКТИКАЛЫК ОЮНДАРДЫ КОЛДОНУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ»

0

ДЖИЛКИШИЕВА МАЙРА СЕЙТЖАПАРОВНА «НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ КАЗАХСТАНА»

0

УСЕНГАЗИЕВА ГУЛЬНАРА САБЫРКУЛОВНА «КЕСИПТИК ЛИЦЕЙЛЕРДИН ОКУУЧУЛАРЫНЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК МАДАНИЯТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУНУ ӨРКҮНДӨТҮҮ»

0

ЖУТАНОВА ГУЛЬМИРА АТАНБЕКОВНА «ДИДАКТИКАЛЫК ОЮНДАРАРКЫЛУУ СТУДЕНТТЕРДИНТААНЫП-БИЛҮҮЧҮЛҮК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН АКТИВДЕШТИРҮҮНҮНПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ»

0

КАДЫРМАНБЕТОВА АЙНУРА КҮМӨНОВНА «50–80-ЖЫЛДАРДАГЫ КЫРГЫЗ ПРОЗАСЫНДАГЫ САЛТТУУ ЖАНА ЖАҢЫЧЫЛ АДАБИЙ-ЭСТЕТИКАЛЫК ПАРАДИГМАЛАР»

0

ДЖУМАБАЕВА ГУЛАЙЫМ АБДЫСАМАТОВНА «ДИН ТААНУУ БИЛИМИНИН МАЗМУНУН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ»

0

ДЖАКЫПОВ КУБАТБЕК КУЛАНЧИЕВИЧ «БОЛОЧОК МУЗЫКА МУГАЛИМДЕРИНЕ КОМУЗ КҮҮЛӨРҮ АРКЫЛУУ ЭСТЕТИКАЛЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ»

0

БИСЕМБАЕВА НАГИМА АСАНХАНОВНА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ»

0

БЕКТУРОВ ТУЙГУН МУКТАРОВИЧ «КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫН ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ОКУУЧУЛАРДЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК МАДАНИЯТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ (10-11-кл.)»

Browse all 24 articles

Общая педагогика

0

Байсалов Джоомарт Усубакунович, Келдибекова Аида Осконовна «Методические приемы решения олимпиадных задач по математике»

0

Бабаев Д., Шентүрк С. «Профилдик багыттагы мектептерде окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү»

0

Асипова Н.А. «Окуучу жаштарды тарбиялоо жана билим берүүнүн актуалдуу маселелери»

0

Алимбеков Акматали «Түрк дүйнөсүнүн ойчулдарынын мурастарындагы педагогикалык идеялар»

0

АКМАТАЛИ АЛИМБЕКОВ «КЫРГЫЗ ЭЛ ПЕДАГОГИКАСЫНДАГЫ АДЕП ТАРБИЯСЫ»

0

А. АИЫЛЧИЕВ «ОРТО МЕКТЕПТЕГИ ЮМЕТРИЯЛЫК ТҮЗҮҮЛӨР ЖАНА ФИГУРАЛАРДЫН СҮРӨТҮ»

0

«АЗЫРКЫ МЕЗГЕЛДИН ПЕДАГОГУ: ТЕОРИЯ ЖАНА ПРАКТИКА»

0

РЫСБАЕВ СУЛАЙМАН, АБДУХАМИДОВА БАТМА «АДАБИИ ОКУУГА ҮЙРӨТҮҮНҮН ФОРМАЛАРЫ, МЕТОДДОРУ ЖАНА ОКУП-ҮЙРӨНҮҮДӨН КҮТҮЛ ҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАР »

1

ААСАМАА ИЙНА «КАК СЕБЯ ВЕСТИ»

0

МУРАТОВ АБДЫКЕРИМ «КЫРГЫЧ ЭЛ ПЕДАГОГИКАСЫ: ТАБИЯТЫ, ТАРАЛЫШЫ ЖАНА ТАРЫХЫ»

Browse all 30 articles

От партнёров

No articles published. Check back later?

Browse all 0 articles