КАДЫРМАНБЕТОВА АЙНУРА КҤМӨНОВНА «50–80-ЖЫЛДАРДАГЫ КЫРГЫЗ ПРОЗАСЫНДАГЫ САЛТТУУ ЖАНА ЖАҢЫЧЫЛ АДАБИЙ-ЭСТЕТИКАЛЫК ПАРАДИГМАЛАР»