ИМАНКУЛОВА СААДАТ ЭСЕНБАЕВНА «БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫНАДЕП САБАГЫНДАДИДАКТИКАЛЫК ОЮНДАРДЫ КОЛДОНУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ»