БЕКТУРОВ ТУЙГУН МУКТАРОВИЧ «КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫН ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ОКУУЧУЛАРДЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК МАДАНИЯТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ (10-11-кл.)»